BlogGDPRKontakt
Osobní údaje - GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

V kontextu obchodního vztahu s naší společnosti dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků, klientů a jiných současných či potenciálních obchodních partnerů.

Pokud si přejete získat podrobnější informace nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kdo je správcem osobních údajů (totožnost a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů)?

Správcem osobních údajů je společnost SNT Plus s.r.o., se sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4, IČ: 2570 1576.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Václav Kraus, e-mail: vaclav.kraus@sntplus.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Identifikační údaje: jméno, příjmení, název společnosti, doručovací nebo jiná kontaktní adresa.

Elektronické kontaktní údaje: e-mailová adresa, (mobilní) telefonní číslo.

Jak získáváme osobní údaje?

Osobní údaje získáváme od obchodních partnerů při předsmluvních aktivitách, uzavírání smluv, plnění smluv. Na základě Vašeho souhlasu můžeme získávat osobní údaje přímo od Vás.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje, na základě jakého právního titulu a po jakou dobu?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

  • Plnění smluv, tedy zejména dodání zboží a služeb, na základě právního titulu splnění smlouvy, a to po dobu trvání záručních, reklamačních a jiných lhůt;
  • Podpora prodeje produktů a/nebo služeb (marketingové účely), na základě právního titulu oprávněného zájmu, a to po dobu, dokud náš oprávněný zájem trvá;
  • Účely stanovené ve Vámi udělovaném souhlasu se zpracováním osobních údajů na základě právního titulu souhlasu a po dobu uvedenou v souhlasu.
Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Při zpracování Vašich osobních údajů máme zavedeny postupy a mechanismy k jejich zabezpečení a ochraně, zejména:

  • Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně stanovený a výše uvedený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
  • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům.
  • Osobní údaje můžeme předat našim profesionálním poradcům nebo auditorům.
Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů.

Máte právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytl/a.

Máte právo podat proti našemu jednání stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů náš oprávněný zájem. Námitku můžete vznést také v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje pro účely přímého marketingu (na základě právního titulu oprávněného zájmu).

Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

SNT Plus s.r.o.

Novodvorská 994/138
142 00 Praha 4

IČ: 25701576
DIČ: CZ25701576

Bankovní spojení

Raiffeisenbank a.s.
č.ú.: 1121103502/5500

Zápis v obchodním rejstříku

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 62478

Datová schránka

e6zyqcp